Menu

Acasa Servicii Deschiderea procedurilor si administrarea judiciara Falimentul si lichidarea judiciara Lichidarea Voluntara Recuperarea creantelor Reorganizarea-administrarea judiciara Concordat preventiv Portofoliu Dosare in lucru Dosare inchise Vanzari Active Bunuri Mobile Bunuri Imobile Licitatii Comunicate Convocari adunari creditori Notificare Deschidere Procedura Plan de Reorganizare Contact

Regulament Privind Organizarea si Desfasurarea Procedurilor de Vanzare Prin Licitatie Publica si/sau Negociere Directa

PROCEDURILE DE VANZARE

1. Se vor putea utiliza urmatoarele proceduri de vanzare:

– licitatie publica potrivit prezentului regulament

– negociere directa

MODURILE DE VANZARE

2. Averea societatii va putea fi oferita la vanzare in urmatoarele moduri:

a) vanzarea in bloc a intregului patrimoniu prin negociere directa catre un cumparator deja identificat, cu pretul minim de vanzare reprezentat de valoare prevazuta in raportul de evaluare si plata pretului in maxim 15 zile de la data procesului verbal de adjudecare;

b) vanzarea in bloc a intregului patrimoniu prin negociere directa fara cumparator identificat, cu pretul minim de vanzare reprezentat de valoare prevazuta in raportul de evaluare si plata pretului in maxim 15 zile de la data procesului verbal de adjudecare;

c) vanzarea in mod individual a bunurilor

d) vanzarea la licitatie in bloc sau in mod individual,in conditiile prezentului regulament

REGULUI COMUNE PENTRU PROCEDURILE DE VANZARE

GARANTIA DE PARTICIPARE

3. Participantii la licitatie publica sau negociere directa vor plati o garantie de participare in valoare de 10% din pretul de evaluare a bunului pe care doreste sa-l achizitioneze.

4. Garantia de participare sete de 10% din valoarea de evaluare si se depune in numerar la sediul lichidatorului sau prin virament bancar in contul debitoarei

5. Garantia de participare se restituie integral ( exceptand comisioanele si spezele bancare aferente transferurilor bancare), in termen de 3(trei) zile lucratoare de la data incheierii procesului verbal de negociere sau de licitatie, acelora care nu au fost selectati pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare.

6. Garantia de participare nu se restituie ofertantului selectat pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare,respectiv adjudecatorului licitatiei publice,fiind considerata plata partiala a pretului ori a avansului.

7. Garantia de participare se pierde in urmatoarele conditii:

-cand ofertantul selectat pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare,respectiv adjudecatarul licitatiei refuza incheierea contractului si/sau plata pretului la termenul si in conditiile consemnate in procesul verbal de negociere sau licitatie.

8. Garantia de participare retinuta in aceste conditii se face venit la fondul destinat platii creditorilor.

DOCUMENTELE DE PARTICIPARE

9. Pentru participarea la oricare din procedurile de vanzare,potentialii ofertanti depun la sediul LICHIDATORULUI urmatoarele documente:

1. dovada achizitionarii dosarului de prezentare (chitanta de achizitionare a caietului de sarcini);

2. dovada platii garantiei de participare;

3. dovada achitarii taxei de participare la licitatie;

4. imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantii/ofertantul

5. documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului.

5.1. -pentru persoanele juridice romane:

5.1.1. -copie de pe certificatul de inmatriculare la ORC;

5.1.2. -copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;

5.1.3. -declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in procedura de reorganizare sau faliment

5.2. -pentru persoanele juridice straine:

5.2.1. -actul de inmatriculare al societatii straine;

5.2.2. -scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca straina cu care o banca romana are relatie de corespondent;

5.2.3. – declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in procedura de reorganizare sau faliment

5.3. -pentru comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale:

5.3.1. -copie de pe actul de identitate;

5.3.2. -copie de pe autorizatia de functionare sau actul legal de constituire;

5.4. -pentru persoane fizice romane:

5.4.1. -copie de pe actul de identitate;

5.5. -pentru persoanele fizice straine:

5.5.1. -copie de pe pasaport;

10. Toate documentele depuse de persoane fizice sau juridice straine se vor prezenta in copie insotite de traducerea in limba romana,legalizata.

REGULI SPECIFICE PENTRU LICITATIA PUBLICA

11. Vanzarea se efectueaza prin licitatie publica,licitatie organizata si condusa de lichidator in fiecare zi de vineri incepand cu data de 23.07.2010 ,ora 14,00 la sediul lichidatorului din Brasov, bvd.15 Noiembrie nr.92, sc.B, ap.16.

12. Lichidatorul judiciar a efectuat publicitatea licitatiei prin presa, agentii imobiliare si site-uri specializate.

13. Pentru tinerea licitatiei,dupa aparitia anuntului publicitar,lichidatorul judiciar pune la dispozitia pricarui ofertant,contra cost,dosarul de prezentare a activului(caietul de sarcini) si regulamentul de vanzare.Caietul de sarcini este disponibil la sediul lichidatorului si poate fi achizitionat contra sumei de 500 lei

14. Ofertantii depun la sediul LICHIDATORULUI cel putin cu 2 ore inainte de ora fixata pentru inceperea licitatiei documentele prevazute anterior.

15. Lichidatorul verifica documentele de participare prezentate de ofertanti si intocmeste lista ofertantilor acceptati.

16. Nu sunt acceptati la licitatie:

-persoanele fizice sau juridice,romane sau straine,care nu si-au respectat obligatiile asumate la adjudecarea licitatiilor anterioare,respectiv,nesemnarea contractului de vanzare-cumparare sau neplata la termen a bunului adjudecat.

-debitorii societatii aflate in procedura de lichidare judiciara.

-creditorii debitorului falit care doresc sa cumpere bunuri in contul contravalorii propriilor creante.

17. Sedinta de licitatie are loc in ziua,la ora si locul indicat in anuntul de vanzare.

18. Licitatiile se repeta pana la vanzarea intregii averi a debitoarei.

19. Licitatia este condusa de lichidatorul judiciar.

20. La deschiderea sedintei de licitatie,lichidatorul anunta modul de desfasurare a licitatiei,asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare si pretul de pornire a licitatiei.

21. Lichidatorul anunta pasul de licitatie stabilit crescator este de 1% din pretul de pornire/strigare, pasul de licitatie stabilit descrescator este de 0,5%-1% din pretul de pornire /pas/sedinta de licitatie.

22. In cursul sedintei de licitatie,licitantii au dreptul sa anunte,prin strigare si ridicarea mainii,un pret egal sau mai mare decat pretul anuntat de lichidator.

23. Lichidatorul tine licitatia la un pret in urcare sau in scadere,in functie de raportul dintre cerere si oferta ,astfel:

-daca se ofera pretul anuntat,lichidatorul va creste pretul,din treapta in treapta,cu cate un pas de licitare,in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta,pana rezulta pretul de adjudecare a bunului;

-daca nu se ofera pretul anuntat,lichidatorul ca scadea pretul,din treapta in treapta,cu un pas de licitatie stabilit intre 0,5-1% din pretul de pornire,in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta,pana rezulta pretul de adjudecare al bunului,dar nu mai mult de 10 pasi / sedinta.

24. Lichidatorul stabileste pasul pentru licitatia in scadere,precum si numarul maxim de pasi ce se vor licita,avand in vedere ca valoarea de adjudecare sa nu prejudicieze interesele creditorilor.

25. Lichidatorul anunta pasul de licitatie.Daca bunul nu este adjudecat inainte de ultimul pas stabilit de lichidator,acesta anunta “ultimul pas”.In acest caz,daca sunt mai multe oferte,licitatia se va desfasura dupa regula licitatiei in urcare,pana la adjudecarea bunului.

26. Daca la a treia repetare a ultimei strigari nu se ofera o suma mai mare,lichidatorul anunta adjudecarea bunului licitantului care a oferit suma strigata cea mai mare.

27. In cazul in care la ultimul pas anuntat de catre lichidator,bunul nu a fost adjudecat,lichidatorul declara sedinta inchisa si intocmeste procesul verbal de constatare.

28. Daca la sedinta de licitatie se prezinta un singur ofertant,care intruneste conditiile de participare si ofera pretul stabilt prin evaluare sau rezultat prin scaderea pretului ca urmare a licitatiilor esuate/inchise fara vanzare,bunul se adjudeca in favoarea acestuia.

29. Dupa anuntarea adjudecatarului de catre lichidator,acesta anunta retinerea ca avans a garantiei de participare depusa de adjudecatar.

30. Lichidatorul procedeaza la intocmirea procesului verbal,care se semneaza de catre lichidator,de catre adjudecatar si de ceilalti prezenti.

31. In termen de 10 zile de la data semnarii procesului verbal de adjudecare,lichidatorul impreuna cu adjudecatarul vor perfecta contractul de vanzare-cumparare in conditiile de pret consemnate in procesul verbal de licitatie.

32. Pretul va fi platit de cate cumparator conform prevederilor din contractul de vanzare-cumparare.

REGULI SPECIFICE PENTRU NEGOCIEREA DIRECTA

33. Lichidatorul judiciar utilizeaza procedura de negociere directa in urmatoarele cazuri:

-in cazul in care in cadrul licitatiei publice deschise cu strigare participantii nu formuleaza oferte de cumparare cu plata integrala a pretului

-in cazul in care lichidatorul judiciar se adreseaza public potentialilor cumparatori in scopul obtinerii unor oferte de cumparare;

-in cazul cand lichidatorul judiciar poate valorifica prin aceasta procedura oportunitati de vanzare imediata si a caror amanare pana la o viitoare licitatie ar putea prejudicia interesele lichidarii si/sau creditorilor.

34. Negocierile se vor purta de catre lichidatorul judiciar,pe baza ofertelor depuse de catre potentialii ofertanti.

35. Oferta de cumparare se depune la sediul LICHIDATORULUI JUDICIAR,Oferta trebuie sa contina:

-numele sau denumirea ofertantului

-domiciliul,respectiv sediul acestuia;

-numerele de telefon;fax;

-persoana de contact;

-datele solicitate la punctele 8 si 10 din prezentul Regulament;

-denumirea bunului solicitat spre cumparare;

-pretul si modalitatea de plata oferite;

-in cazul in care se solicita achizitionare in bloc a averii debitorului sau achizitionarea doar a unui activ cu functionare independenta,prezentarea unui rezumat al planului de afaceri privind utilizarea bunurilor in urmatorii 3 ani.

36. PRECIZARE

Vor fi luate in considerare numai ofertele care intrunesc cumulativ urmatoarele cerinte:

-plata a minim 30% din pretul de vanzare in termen de maxim 5 zile de la data procesului verbal de negociere;

-plata restului de pret in termenii stabiliti in procesul verbal de negociere, in maxim 15 zile de la adjudecare.

37. In cazul primirii a doua sau mai multe oferte de cumparare care prevad plata integrala a pretului oferit,criteriul de selectare a cumparatorului este pretul cel mai mare oferit.In caz de oferte egale la pret integral,se organizeaza o licitatie in urcare intre ofertantii respectivi,in conditiile unei licitatii obisnuite privind pasul de licitatie.

38. In cazul primirii a doua sau mai multe oferte de cumparare care prevad plata pretului oferit in rate,departajarea ofetelor si selectarea cumparatorului se face pe baza urmatoarei grile:

39. GRILA DE PUNCTAJ A OFERTELOR

1. Pretul oferit………………………………….mii lei maxim 60 puncte

2. Avansul……………………………………….mii lei maxim 20 puncte

3. Numarul de rate……………………………mii lei maxim 20 puncte

TOTAL PUNCTAJ MAXIM 100 PUNCTE

40. Pe baza grilei,calculul punctajului se efectueaza in felul urmator:

a) cea mai mare oferta pentru fiecare din pozitiile 1 si 2 primeste punctajul maxim,respectiv 60 si 20 puncte;

b) cel mai mic numar de rate pentru pozitia 3 primeste punctajul maxim,respectiv 20 puncte;

c) punctajul fiecarui ofertant se calculeaza proportional,in functie de cea mai mare valoare oferita pentru punctele 1 si 2,respectiv invers proportional,in functie de cea mai mica valoare,pentru pozitia 3.

41. Oferta castigatoare este cea care a obtinut punctajul cel mai mare.

42. Dupa incheierea analizei ofertelor,lichidatorul judiciar va stabili oferta care intruneste cel mai mare numar de puncte(la punctaj egal,cea care ofera cel mai mare pret),va intocmi un proces verbal privind analiza ofertelor si va prezenta acest proces verbal de analiza a ofertelor comitetului creditorilor si judecatorului sindic.

43. Dupa acceptarea analizei ofertelor de catre comitetul creditorilor si judecatorul sindic,rezultatul analizei ofertelor va fi comunicat ofertantilor iar ofertantul declarat castigator va fi invitat pentru a incheia un proces verbal de negociere a modalitatilor de plata.

44. In termen de 10 zile de la incheierea procesului verbal de negociere se va incheia contractul de vanzare-cumparare,in caz contrar fiind aplicabile prevederile pct.7 din prezentul Regulament.